Beiratkozás

A Kosdi Csoda-Vár Óvoda és Mini Bölcsőde

sok szeretettel várja az óvodás és bölcsődés korú gyermekeket.

Értesítem a szülőket, hogy az Emberi Erőforrások Minisztere által kiadott 19/2021. (III.10.) EMMI határozatra hivatkozva a 2021/2022 nevelési évre a beiratkozás a következőképpen történik:

ÓVODA

Automatikusan felvételre kerül 2021. április 23-ig az intézménybe az a gyermek, aki

 • 2021. augusztus 31-ig betölti a 3. életévét és Kosdon állandó lakcímmel, illetve tartózkodási hellyel rendelkezik, valamint nem érkezett olyan jelzés, hogy a gyermeket másik óvodába íratták be a szülők.

Telefonon vagy e-mailben keresse az intézményt 2021. április 31-ig az a szülő:

 • Akinek gyermeke 2021. szeptember 1. – 2021. december 31. között tölti be a 3. életévét és igénybe kívánja venni az óvodai nevelést;
 • aki Kosdon lakik, de nem a Kosdi Csoda-Vár Óvoda és Mini Bölcsődébe iratkozik be, hanem másik óvodába;
 • aki nem Kosdon lakik, de a Kosdi Csoda-Vár Óvoda és Mini Bölcsődébe kívánja beíratni gyermekét;
 • aki külföldön él gyermekével, és a gyermek ott teljesíti óvodai kötelezettségét.

A gyermekek óvodában való felvétele történhet átvétellel, vagy óvodai jelentkezés útján is. A szülő bármikor kérheti gyermeke felvételét, vagy átíratását egy másik óvodába. Az újonnan érkező gyermekek felvétele a nevelési évben – amennyiben a férőhelyek száma lehetővé teszi – folyamatosan történik.

Az Nkt. 49. § (1) bekezdése szerint az óvódába a gyermek harmadik életévének betöltése után vehető fel, azaz aki az év augusztus 31-ig betölti a harmadik életévét. Az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételtől számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy minden, az óvoda körzetében lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező óvodaköteles gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető (Nkt. 8. § (1) bek.

Az óvodás gyermekek beiratkozása

2021/2022-es nevelési évre

22/2021. (III.24.) számú Polgármesteri Határozat alapján

2021. április 20-30. között elektronikusan történik.

A felvételi kérelmet az alábbi email címre kell megküldeni: ovoda@kosd.hu

A kérelem beküldhető Word-, Pdf-, vagy Jpg formátumban.

Amennyiben Word formátumban küldi meg, aláírni nem szükséges, csak a név mellé „sk.” jelzést kell tenni.

A beiratkozáshoz szükséges jelentkezési lap a Dokumentumok fülnél érhetők el.

A felvételnél nem számít a jelentkezés időpontja, a felvételi sorrendet nem befolyásolja!

Beiratkozáshoz szükséges iratok/dokumentumok:

 • a gyermek születési anyakönyvi kivonata vagy annak másolata;
 • a gyermek TAJ kártyája;
 • a gyermek lakcímkártyája;
 • a szülő/gondviselő személyazonosító igazolványa és lakcímkártyája (ha tartózkodási cím nem szerepel a lakcímkártyán, akkor védőnői igazolás szükséges az életvitelszerű kosdi lakcímen való tartózkodási helyről), (amennyiben a gyermeket valamelyik szülőnél elhelyezték, a szülői felügyeletet gyakorló szülőjé, valamint gyermek elhelyezési határozat) vagy más törvényes képviselő személyazonosító igazolványa, más törvényes képviselő esetén a gyámhivatal gyámrendelő határozata.
 • Nem magyar állampolgárság esetén a gyermek regisztrációs kártyája, érvényes útlevele is szükséges.

A beiratkozáshoz szükséges iratok bemutatására az első óvodai napon is van lehetőség. (2021. szeptember 01.)

Továbbá, aki rendelkezik:

 • Nevelési Tanácsadó által kiállított szakvéleménnyel;
 • Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményről szóló határozattal;
 • Hátrányos, vagy halmozottan hátrányos helyzetről szóló határozattal;
 • Tartós betegségről szóló igazolással.

Az óvoda felvételéről, átvételről az óvoda vezetője dönt. Az óvodavezető a felvételek lezárásáról levélben értesíti a szülőket.

Az elutasított óvodai felvétellel kapcsolatos határozatok közlésétől számított 15 napon belül a szülő eljárást megindító kérelmet nyújthat be az óvodavezetőnél. Az óvodavezető az eljárást megindító kérelmet – elbírálás céljából – az önkormányzat jegyzőjéhez továbbítja.

Az óvodaköteles gyermek szülője

 • ha gyermeke óvodakötelezettségét külföldön teljesíti (EMMI rendelet 20. § (2) bekezdés)
 • továbbá akkor is, ha a gyermek óvodakötelezettségét nem a körzetes óvodájában tölti,

köteles a beiratkozás idejének utolsó határnapján követő 15 napon belül a jegyzőt értesíteni.

Kötelező óvodai nevelésben való részvétel alóli felmentési kérelem

Az a szülő, akinek az Nkt. 2011. évi CXC törvény 8. § (2) bekezdése szerint gyermeke abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson venne részt, kérheti gyermeke jogos érdekeit szem előtt tartva, tárgy év 25. napjáig, annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek a negyedik életévét betölti, a Kormány rendeletében kijelölt szervnél a gyermek felmentését az óvodai foglalkozáson való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, sajátos helyzete indokolja.

A nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. Korm. rendelet 38/B. §-a alapján az Nkt. 8. § (2) bekezdése szerinti felmentést engedélyező szerv a megyei kormányhivatal általános illetékességgel eljáró járási hivatala.

A felmentési kérelem a Dokumentumok fülnél érhető el.

A felmentési kérelem beadására a 2021/2022-es nevelési évre 2021. május 25-ig van lehetőség.

MINI BÖLCSŐDE

Bölcsődébe a gyermek egy éves korától harmadik életévének, sajátos nevelési igényű gyermek az ötödik életévének betöltéséig, illetve annak az évnek december 31-ig vehető fel.

A bölcsődés gyermekek beiratkozása

2021/2022-es gondozási évre

22/2021. (III.24.) számú Polgármesteri Határozat alapján

2021. április 20-30. között elektronikusan történik.

A bölcsődei beiratkozáshoz szükséges iratok:

 • a gyermek lakcímet igazoló hatósági igazolványa (lakcímkártya);
 • a gyermek személyi azonosító igazolványa, illetve születési anyakönyvi kivonata;
 • a gyermek TB-kártyája
 • a szülő személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványa (amennyiben a gyermeket valamelyik szülőnél elhelyezték, a szülői felügyeletet gyakorló szülőjé, valamint gyermek elhelyezési határozat) vagy más törvényes képviselő személyazonosító igazolványa, más törvényes képviselő esetén a gyámhivatal gyámrendelő határozata.

A beiratkozáshoz szükséges iratok bemutatására az első bölcsődei napon is van lehetőség.

A felvételi kérelmet az alábbi email címre kell megküldeni: ovoda@kosd.hu

A felvételi kérelmet személyazonosításra alkalmas dokumentumok alapján kell kitölteni, mely szülők esetében a személyi igazolvány és a lakcím kártya; gyermek esetén a személyi igazolvány vagy az anyakönyvi kivonat, lakcímkártya és a Taj kártya.

A kérelem beküldhető Word-, Pdf-, vagy Jpg formátumban.

Amennyiben Word formátumban küldi meg, aláírni nem szükséges, csak a név mellé „sk.” jelzést kell tenni.

A beiratkozáshoz szükséges jelentkezési lap a Dokumentumok fülnél érhetők el.

Az óvodai és bölcsődei felvételi döntésről a szülőt e-mailben értesíteni fogjuk.

Elérhetőségek:

Telefonszám: +36 27 412 145 , +36 70 683 1000

E-mail: ovoda@kosd.hu

Szeretettel várjuk a gyermekeket!

                        Tisztelettel:

                                                                                             Györgyné Dakos Szilvia

intézményvezető

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail-címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük